Процеса на строителство – седма плоча на тела А, Б и В