Процеса на строителство – пета плоча на тела А, Б, В