Процеса на строителство – втора плоча на тела А, Б, В – 15.01.2016г.